2001
январь
№1 (18)

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает для себя.
Юрий Левитанский

Невiдоме iнтерв’ю Митрополита Андрея Шептицького

     У Центральному державному iсторичному архiвi України у Львовi зберiгається безлiч документальних матерiалiв, що висвiтлюють процеси економiчного, полiтичного i культурного розвитку захiдноукраїнських земель, починаючи з XIV столiття. Значна частина фондiв стосується дiяльностi релiгiйних органiзацiй Галичини. Серед них фонд 408. Справа 626 (опис 1) мiстить у собi документи Греко-Католицької Церкви, яку у 30-тi роки нашого столiття очолював вiдомий у свiтi релiгiйний дiяч Митрополит Андрей Шептицький.
     Серед iнших документiв мою увагу привернув аркуш машинопису без назви i пiдпису. Його змiст — справжня сенсацiя! Йдеться про досi невiдоме iсторикам iнтерв’ю, яке у липнi 1939 р. Митрополит Андрей Шептицький дав представникам крайової сiонiстської органiзацiї Схiдної Галичини з приводу його ставлення до сiонiзму.
     Наводжу текст цього документу у власному перекладi з польської:
     «Завжди був прихильником iдеї вiдродження єврейського народу i вiдновлення єврейської держави у Палестинi. Сiонiзм вважаю народним рухом — природним i здоровим.
     Сiонiзм дає євреям можливiсть явного та безперешкодного повернення до Єврейства.
     Християнський свiт, котрому процес повернення євреїв (до лона єврейства. — Я. X.) був завжди дорогим, симпатизує сiонiзмовi як нацiонально-визвольному руху єврейських мас. Сiо- нiзм є реальною iдеєю, що базується на передумовах найвищої людської етики i тому заслуговує на повну пiдтримку. Завдяки сiонiзму єврейство стає для нас ближчим — бо пiзнаємо тип єврея, визволеного з пут рабської покори. У сiонiзмi втiлюються месiанськi iдеї єврейства.
     Будуючи власну державу на землi своїх Батькiв, приносiть благословенство не лише собi, але й тiй частинi народу, котра в цей час живе на нашiй землi. Перетворюючи пустельний край у квiтучу землю, ви виконуєте iсторичну мiсiю. Стаєте носiями цивiлiзацiї й добробуту на Близькому Сходi — вiдроджуєте стародавнi культурнi цiнностi тих земель.
     Тяжкими є вашi визвольнi змагання, i багато перешкод зустрiнете на своєму шляху. Будьте витривалими i вiрте у перемогу ваших iдеалiв. Народ, котрий так багато дав людськiй культурi, осяє свiт чудовим видовиськом вiдродження з руїн своєї Батькiвщини i вступу до родини вiльних народiв.
     Моя симпатiя на вашому боцi. З задоволенням констатую розвиток та успiхи сiонiзму.
     Зi справжньою радiстю дiзнаюся про вашi досягнення в справi вiдродження Палестини, розквiту краю i формування нового типу єврея. Вiрю, що вашi намагання увiнчаються повною перемогою.
     Яазор Адонай лехем беаводат хем уеверех отхем 6ударкехем».

Професор Яков Хонiгсман, Львiв